BAN BIÊN TẬP
1. Trưởng biên tập:
Ông: Nguyễn Quang Tuyên Chức vụ: GĐ VNPT Bắc Giang
2. Chịu trách nhiệm nội dung:
Ông: Nguyễn Đức Cường Chức vụ: PGĐ VNPT Bắc Giang
Ông: Nguyễn Xuân Hữu Chức vụ: Trưởng Phòng HC-TH
Ông: Nguyễn Mậu Cường Chức vụ: GĐ Trung Tâm VT – CNTT
3. Chịu trách nhiệm kỹ thuật:
Ông: Đào Văn Nghị Chức vụ: Trưởng phòng Mạng & Dịch Vụ
Ông: Nguyễn Văn Huy Chức vụ: Nhân viên TTVT – CNTT