Giới thiệu dịch vụ GOV Portal

  I. Thông tin chung về sản phẩm 1.1 Thông tin về sản phẩm –    Tên sản phẩm, phiên bản: Phần mềm Cổng thông tin điện tử GOV-Portal, phiên bản 1.0 –    Đơn vị phát triển: VNPT. –    Bản quyền và các quy định của đơn vị phát triển: Bản quyền thuộc VNPT. Các đơn … Chi tiết