Giới thiệu dịch vụ SMS Brandname

    SMS Brandname SMS Brandname là hình thức truyền thông thông qua tin nhắn, qua đó thương hiệu của doanh nghiệp hay tên của sản phẩm sẽ nằm ở phần người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho các đầu số khô khan 6xxx, 8xxx, 01xxx… thiếu thiện cảm. Có 02 hình thức gửi SMS Brandname: … Chi tiết