Giới thiệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice

1. Giới thiệu Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một Văn phòng điện tử không giấy tờ 2. Các chức năng chính – Quản … Chi tiết