Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – Dịch vụ điện thoại

 

codinhmatdat_thoaicodinhmatdat_thoai2